Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Hout- en papierproducten vanuit en naar Rusland en Belarus

Geactualiseerd op 11 april 2022

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne waarbij ook Belarus (Wit-Rusland) is betrokken, is er grote zorg over de mogelijke banden tussen houtexploiterende bedrijven en overheden. Zowel de Europese Unie als de keurmerken FSC® en PEFC hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat mede met de verkoop van hout- en papierproducten de oorlog in Oekraïne kan worden gefinancierd.

Afbeelding 1

Gevolgen voor FSC- of PEFC-gecertificeerd hout

Zowel FSC als PEFC hebben aangegeven dat er risico bestaat dat mede met de verkoop van hout (-producten) de oorlog in Oekraïne kan worden gefinancierd. Beide keurmerken hebben daarom de volgende maatregelen afgekondigd:

 1. Alle FSC Chain of Custody certificaten van leveranciers in Belarus en Rusland worden per 8 april 2022 tot nader order opgeschort. Dit betekent dat al het hout dat de locatie van een leveranier in Rusland en Belarus na 7 april verlaat, niet meer FSC-gecertificeerd is. Er bestaat een mogelijkheid om via een extra audit vóór 8 april 2022 bij de leverancier in Rusland de productvoorraad en de bijbehorende verkoopfacturen te inventariseren. Hierdoor kunnen klanten buiten Rusland, na afgifte van verificatieverklaringen door de certificeringsinstantie, het betreffende materiaal gebruiken als gecertificeerde input, ook als het niet mogelijk is om de materialen op tijd te verzenden. Hierbij moet het hout al wel reeds vóór 8 april door de leverancier gefactureerd zijn;
 2. Al het hout uit Belarus en Rusland wordt door PEFC vanaf 2 maart 2022 als zogenaamd conflict timber beschouwd. Dit betekent dat hout afkomstig uit Belarus en Rusland wat na 2 maart 2022 is ontvangen (lees: afleverdatum na 2 maart 2022) niet als PEFC-gecertificeerd kan worden verkocht.

LET OP: PEFC Internationaal heeft nog geen antwoord gegeven op onze vraag of dit alleen geldt voor hout dat na 2 maart 2022 rechtstreeks van een leverancier uit Belarus of Rusland komt, of dat dit ook geldt voor hout dat al eerder uit die landen geëxporteerd is. Zodra wij daar antwoord op hebben, melden we dat op deze website. Tot die tijd raden wij u aan om het voorzorgsprincipe te hanteren en al het hout dat na 2 maart 2022 is ontvangen niet als PEFC-gecertificeerd te verkopen.

 

Klik op de volgende links voor meer informatie over de standpunten van FSC en PEFC

 

Afbeelding 2

In- en uitvoerverbod hout- en papier producten Belarus en Rusland

De Raad van de Europese Unie heeft maatregelen genomen vanwege de oorlog in Oekraïne. Samengevat zijn de maatregelen als volgt:

 • Vanaf 2 maart 2022 geldt een verbod op het invoeren van houtproducten met codes 44" vanuit Belarus naar de Europese Unie;
 • Vanaf 9 april 2022 geldt een verbod op het invoeren van hout- en papierproducten met codes 44", 4705", 4804" en 9403" vanuit Rusland naar de Europese Unie;
 • Vanaf 9 april 2022 geldt er een verbod op het uitvoeren van een veelheid aan hout- en papierproducten met codes 44", 45", 47", 48" en 94" vanuit de Europese Unie naar Rusland.

Voor Belarus geldt de volgende tekst uit de verordening (EU) 2022/355 van de Raad van 2 maart 2022:

 1. Er geldt een verbod op:
  1. het direct of indirect invoeren in de Unie van houtproducten als vermeld in bijlage X indien:
   1. zij van oorsprong zijn uit Belarus; of
   2. zij uit Belarus zijn uitgevoerd;
  2. het direct of indirect aankopen van houtproducten als vermeld in bijlage X die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;
  3. het vervoeren van houtproducten als vermeld in bijlage X, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;
  4. het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.
 2. De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

Dit laatste (punt 2) betekent dat alle contracten die vóór 2 maart 2022 zijn afgesloten, nog mogen worden uitgevoerd tot uiterlijk 4 juni 2022. Vervolgens zullen die contracten niet meer uitgevoerd mogen worden. Bijlage X van de verodening betreft alle houtproducten met codes 44", zie ook de gecombineerde nomenclatuur van de douane.

 

Voor Rusland gelden de volgende teksten uit de verordening (EU) 2014/833 van de Raad van 31 juli 2014 met de aanvullingen uit het publicatieblad van de EU van 8 april 2022.

 

Artikel 3 decies (verbod op invoeren van goederen vanuit Rusland naar de Europese Unie):

 1. Het is verboden de in bijlage XXI vermelde goederen die aanzienlijke inkomsten opleveren voor Rusland en waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd;
 2. Er geldt een verbod op:
  1. direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;
  2. direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.
 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Artikel 3 duodecies (verbod op uitvoeren van goederen vanuit de Europese Unie naar Rusland):

 1. Het is verboden de in bijlage XXIII vermelde goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.
 2. Er geldt een verbod op:
  1. direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;
  2. direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.
 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

De laatsten punten (3) betekenen dat alle contracten die vóór 9 april 2022 zijn afgesloten, nog mogen worden uitgevoerd tot uiterlijk 10 juli 2022. Vervolgens zullen die contracten niet meer uitgevoerd mogen worden. Zie het publicatieblad van de EU van 8 april 2022 voor een volledig overzicht van de betreffende goederen in de bijlagen XXI en XXIII.

EU sancties tegen personen en organisaties

Naast het exportverbod op hout (-producten) uit Belarus zijn er ook sancties door de Europese Unie opgelegd tegen personen en organisaties. Zowel Russische, Wit-Russische als Oekraïense personen kunnen op de sanctielijst staan. Ook een bedrijf of bank kan op de lijst voorkomen. Het is verboden om met deze personen, bedrijven of banken zaken te doen. 

De EU werkt de sanctielijst van tijd tot tijd bij. Om de meest actuele lijst met personen, groepen en entiteiten waartegen EU-sancties gelden te bekijken, moet u een account aanmaken. Tip: om in deze lijst te kunnen zoeken op bedrijven of personen, kunt u zoeken met CTRL+F en dan de naam. Let goed op de schrijfwijze van de naam. 

Banken 
Transacties tussen bedrijven zijn in principe toegestaan, mits de banken niet uitgesloten zijn van SWIFT. Voordat u zaken gaat doen met een land waarvoor sancties gelden, is het raadzaam om contact op te nemen met uw bank en/of verzekeringsmaatschappij, opdat u niet achteraf verrast wordt door een blokkade op uw transactie.