Ontdek de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen. Lees meer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert

Voor ons als DuraCert geldt dat wij:

 1. Ons tot het uiterste zullen inspannen om het certificaat of de dienst, waarvoor u een overeenkomst met ons heeft afgesloten, in stand te houden.
 2. U op de hoogte brengen en houden van de regelgeving inzake het keurmerk waarvoor u met ons een overeenkomst heeft afgesloten. U bent zelfverantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving, hiervoor kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
 3. Ons maximaal inspannen om alle online-systemen waarmee u toegang heeft tot uw keurmerkadministratie bereikbaar te houden.
 4. Vertrouwelijk omgaan met alle informatie die betrekking heeft op uw onderneming.
 5. Ons het recht voorbehouden om jaarlijks de prijzen te indexeren conform het gemiddelde DPI-indexcijfer (CBS) van voorgaand jaar. Ook behouden wij het recht voor onze prijzen te verhogen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, stijging van brandstofprijzen, danwel oorzaken welke redelijkerwijs niet te voorzien waren.
 6. Schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder dat wij daarvoor een schadevergoeding aan u moeten betalen, indien:
  1. U surseance van betaling of faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  2. U de bedrijfsactiviteiten staakt of uw bedrijf overdraagt of fuseert;
  3. U één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 7. Bij ontbinding van overeenkomst bestaande vorderingen onmiddellijk kunnen opeisen.
 8. Ons het recht voorbehouden om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder toestemming vooraf te moeten verkrijgen van onze klanten. In dat geval zullen we u hierover informeren door u de nieuwe algemene voorwaarden toe te sturen.
 9. Ons houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Voor u als klant geldt dat u:

 1. Onze facturen inzake de overeenkomst tussen u en ons, betaalt binnen de op de factuur gestelde termijn.
 2. Meewerkt aan (in- en externe) audits bij deelname aan groepscertificering.
 3. Ons toegang geeft tot alle relevante informatie noodzakelijk voor de groepscertificering of de uit te voeren dienst.
 4. De overeenkomst tussen u en ons niet eerder beëindigt dan contractueel overeengekomen. Indien u zich hier niet aan houdt, bent u ons een extra bedrag verschuldigd ter hoogte van maximaal één jaarbijdrage.
 5. Ons niet aansprakelijk kunt stellen voor (in)directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, voortkomend uit een eventuele schorsing van uw certificering, ongeacht de reden van de schorsing.
 6. Een aan DuraCert opgelegde sanctie en/of boete, omdat u zich niet (langer) aan de toepasselijke regelgeving houdt of u ons onjuiste/misleidende informatie heeft verstrekt bij het aanvragen van het keurmerk, voor uw rekening neemt.
 7. Ons niet aansprakelijk stelt in geval van schade of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van onze online-systemen.
 8. Alle door DuraCert verstrekte gegevens (documenten, inlogcodes, online applicaties met inhoud) niet aan derden doorgeeft. DuraCert blijft eigenaar van deze gegevens.
 9. Het handelsmerk niet uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt.
 10. Zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt.

 

Algemene voorwaarden V.O.F. DuraCert d.d. 19-01-2022